Splošni pogoji poslovanja podjetja TIM POHIŠTVO d.o.o.

Prosimo vas, da si spodnje informacije skrbno preberete, saj nepoznavanje ponudbe in splošnih pogojev poslovanja ne more biti predmet reklamacije! V primeru morebitnih nejasnosti, vas prosimo ter vam predlagamo, da nas pokličete in z veseljem vam bomo pomagali!

Splošno

Splošni pogoji poslovanja urejajo vse dejavnosti podjetja TIM POHIŠTVO d.o.o. (v nadaljevanju: Podjetje) ter vsa medsebojna razmerja (pravice in obveznosti) med pogodbenima strankama, Podjetjem in fizično ali pravno osebo, ki naroča izdelek ali storitev (v nadaljevanju: naročnik).

S pisno potrditvijo ponudbe Podjetja se šteje, da je naročnik v celoti seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja podjetja, ter se z njimi v celoti strinja.

Vsi sporazumi, ponudbe in potrditve med podjetjem in naročnikom morajo biti sklenjeni v pisni obliki. Kakršni koli osnovni, dodatni ali naknadni ustni dogovori niso veljavni oz. ne zavezujejo Podjetja.

Zaradi narave izdelkov (pohištvo izdelano po naročilu), ki jih prodajamo so pogoji prodaje in dobave Podjetja specifični. Podjetje ne priznava pogojev strank, če so le-ti drugačni od pogojev Podjetja, razen v primeru, da je to posebej dogovorjeno in zapisano oz. z izjemo določb GDPR (navedeno v nadaljevanju).

Meritve

Meritve opravlja strokovna oseba podjetja. Podjetje odgovarja za dimenzijsko ustreznost pohištva, kadar naročnik naroči pohištvo na podlagi izmere opravljene s strani podjetja.

V kolikor naročnik posreduje podjetju podatke o dimenzijah pohištva na podlagi meritev, ki jih opravi naročnik sam, oziroma tretja oseba po njegovem naročilu, je podjetje prosto vsake odgovornosti za napake, ki izhajajo iz napačnih meritev, zaradi katerih pohištvo dimenzijsko ni ustrezno. Stroški dodatnih del, popravil ali zamenjave pohištva in ostali stroški, ki nastanejo kot posledica napačnih meritev naročnika oziroma tretje osebe po njegovem naročilu, v celoti bremenijo naročnika.

Naročnik je dolžan podjetje seznaniti z vsemi projekti vgradnje, ter opozoriti na morebitne skrite in ne skrite ovire (vodovod, električne inštalacije, karnise, izven stenske cevi, skriti profili, pod konstrukcije, sprememba v materialu, morebitne skrite poškodbe zgradbe,…) in tudi na morebitna nadaljnja dela, katera bo naročnik kasneje izvajal, v kolikor se le-ta dela neposredno navezujejo na izdelke, ki so predmet ponudbe oziroma predračuna (vrsta ali izvedba podov, postavitev ostalega pohištva, sprememba odprtin,….). Pri novogradnjah mora naročnik podjetje seznaniti tudi s točnimi podatki višine tlakov (vodni ris). V nasprotnem primeru naročnik nosi posledično nastale stroške poškodb inštalacije, prevzame pa tudi vse stroške zastoja pri montaži in dodatnih nepredvidenih del, ki so posledično nastala. V primeru, da merilec pred meritvijo ni bil seznanjen s skritimi in ne skritimi ovirami, podjetje ne odgovarja za dimenzijsko ustreznost pohištva. Pobuda o seznanitvi z morebitnimi skritimi ovirami, kot tudi nastali stroški in obveznosti pri urejanju dokumentacije za informiranje podjetja, so izključno na strani naročnika.

Ponudba in potrditev naročila

Podjetje izdela ponudbo na podlagi podatkov, ki mu jih posreduje naročnik in opravljenih meritev. Za navedene podatke (dimenzije, barva, odpiranja, oprema,…) vedno jamči naročnik. Ponudbe Podjetja so vedno neobvezujoče. Naročnik je dolžan pred sprejemom ponudbe in potrditvijo naročila obvezno pregledati ponudbo (preveriti dimenzije, barve, okovje, skice in podatke) in v primeru nejasnosti zahtevati od podjetja pojasnitev nejasnih podatkov. Kasnejše nejasnosti naročnik ne more uveljavljati in ne morejo biti predmet reklamacijskih oziroma garancijskih zahtevkov naročnika. Naročnikova zahteva za pojasnitev nejasnosti po sklenitvi pogodbe (oz. po pisnem sprejemu ponudbe) in realizirani dobavi ne opravičuje spremembe naročila in ne predstavlja razloga za reklamacijo.

V primeru zahtev naročnika, ki so strokovno nesprejemljive in je podjetje naročnika nanje opozorilo, pa naročnik kljub opozorilu vztraja pri zahtevah, je izključena vsakršna odškodninska odgovornost podjetja. V primeru zahtev naročnika, ki niso v skladu s standardi stroke, si podjetje pridržuje pravico spremeniti garancijsko dobo proizvodov.

Ponudba vedno velja samo za navedene pozicije, količine in opise. Z izdajo nove verzije ponudbe se v celoti nadomesti prejšnja verzija ponudbe.

Pisna potrditev ponudbe pomeni, da naročnik potrjuje pravilnost in ustreznost naročila, se strinja v vsemi elementi ponudbe, sprejema plačilne pogoje in izjavlja, da je seznanjen s celotno vsebino splošnih pogojev poslovanja podjetja. V primeru plačila po predračunu se šteje, da naročnik sprejema ponudbo oz. se šteje, da plačilo nadomešča pisno potrditev ponudbe naročnika.

Nepoznavanje ponudbe in njene vsebine, ter morebitne nejasnosti ne morajo biti vzrok za kasnejšo reklamacijo.

Odpoved naročila oz. odstop od naročila

Naročnik ima pravico do odpovedi naročila ali spremembe podatkov, ki vplivajo na naročilo, brez obveznosti naročnika do podjetja, najkasneje en (1) dan od pisne potrditve zadnje verzije dokončne ponudbe. Odpoved naročila ali sprememba podatkov se mora sporočiti v pisni obliki v zgoraj navedenem roku. Po preteku tega roka sta odpoved naročila ali sprememba podatkov možna zgolj v primeru, da naročnik poravna vse stroške, vključno z morebitnimi dodatnimi izdatki, ki so nastali podjetju do odpovedi naročila ali spremembe podatkov. Enako velja v primeru, če naročnik naroči napačno blago. Naročnik je stroške na podlagi izdanega računa dolžan poravnati v osmih (8) dneh od dneva izdaje računa.
Podjetje si pridržuje pravico do spremembe v izdelavi, zaradi konstrukcijsko – tehničnih detajlov ali tehničnih predpisov.

Kadar naročnik oddaja naročila preko telefona, spletnega obrazca povpraševanja ali elektronske pošte oziroma je podlaga za naročilo projektna dokumentacija ali skice, ki jih prinese oz. dostavi naročnik, potem sam odgovarja za morebitne napake. Stroške, ki so nastali kot posledica te napake, gredo izključno v breme naročnika. Vsa ustna dogovarjanja, ki se nanašajo na predmet ponudbe so nična oz. veljajo med strankama zgolj dogovori sklenjeni v pisni obliki.

V kolikor naročnik v roku, ki je navaden na ponudbi ne izvrši oz. potrdi naročila v pisni obliki, se smatra, da od naročila odstopa. V kolikor naročnik v celoti ali delno izveden plačilo po ponudbi ali predračunu, se šteje, da sprejema zadnje posredovano ponudbo v celoti, brez kakršnih koli zadržkov ali pripomb.

V primeru zahtev naročnika, ki so za ponudnika nesprejemljive (izvedbe, dobavni roki, …), lahko ponudnik odstopi od izvedbe posla brez obveznosti do naročnika.

Naročniku lahko podjetje zaračuna ure ter tehnične izrise, že opravljene za konkreten projekt tudi v primeru, da se naročnik naknadno ne odloči za sprejem ponudbe.

Cene in plačilo

Cene so določene in izražene v evrih. Podjetje si pridržuje pravico do spremembe cen, če se spremenijo količine, barve, dimenzije, ali katerakoli druga dejstva, ki so osnova za izračun cene. Podjetje si pridržuje pravico do spremembe cen brez predhodnega obvestila tudi v primeru sprememb cen po ceniku in podražitve surovin.

Naročnik lahko opravi plačilo samo na transakcijski račun podjetja. Predstavniki, merilci, monterji niso pooblaščeni za sprejemanje naročil in plačil.

Podjetje izda račun v fizični obliki na A4 papirju ali pa naročniku posreduje v elektronski (PDF) obliki na njegov e-poštni naslov in se vedno priloži pred, med ali po opravi storitve Podjetja oz. dobavi ali izročitvi blaga.

V primeru zamude naročnika s plačilom, ki ni posledica višje sile, ima podjetje pravico zahtevati zakonite zamudne obresti, in sicer od prvega dneva zapadlosti računa dalje do plačila.

Pridržek lastninske pravice

V primeru neplačila oziroma neizpolnitve naročnikovih obveznosti, si podjetje pridržuje lastninsko pravico na blagu tudi po njegovi izročitvi v posest naročniku, dokler naročnik ne poravna kupnine oziroma ne izpolni svojih obveznosti v celoti.

Skladno s prejšnjim odstavkom si podjetje v primeru kršitve pogodbenih določil, predvsem neplačila oziroma zamude s plačili, pridrži pravico vzeti dobavljeno blago nazaj (nevgrajeni elementi v celoti, za vgrajene elemente – krila), ne da bi s tem Podjetje kršilo pogodbene obveznosti. S sprejemom ponudbe se naročnik zavezuje ter hkrati tudi soglaša, da bo Podjetju nudil neoviran dostop do elementov navedenih na sprejeti ponudbi, za katere je bil izdan račun ter le-ta še ni bil plačan, hkrati pa se naročnik tudi zavezuje, da bo Podjetju omogočil odvoz teh predmetov iz prostora naročnika, kjer se ti predmeti nahajajo.

V primeru postopanja naročnika v nasprotju z določili pogodbe oz. sprejete ponudbe, še posebej v primerih zamude plačil ima Podjetje pravico do vrnitve posesti na blagu (velja za vse še ne vgrajene elemente), brez da bi s tem Podjetje kršilo pogodbene obveznosti. V primeru pridržanja posesti na blagu (zaplembe), lahko pride tudi do nepreklicne prekinitve pogodbe, o čemer odloča poslovodja Podjetja. Po zaplembi blaga je Podjetje pooblaščeno unovčiti vrednost zaplenjenega blaga, hkrati pa je Podjetje upravičeno razliko do polne vrednosti blaga z morebitnimi prodajnimi stroški zaračunati naročniku/stranki.

DDV

Splošna stopnja DDV je 22 %.

Za nakup vgradne omare skupaj z montažo je 9,5 %.

V primeru da je naročnik davčni zavezanec, mora posredovati točne podatke z ID številko za DDV že ob naročilu. V nasprotnem primeru podjetje ne priznava kasnejše zavrnitve računa zaradi naknadne spremembe podatkov.

Naročnik s podpisom na dobavnici jamči za verodostojnost izjave o upravičeni znižani stopnji DDV, vezano na vgradnjo pohištva na stanovanjskih in javnih objektih, v skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost.

Plačilni pogoji

Plačilni pogoji se definirajo z vsako stranko posebej.

Dobava in dobavni roki

Dobavni roki se določajo glede na vsakokratno ponudbo. Podjetje obvesti naročnika o montaži ali za prevzem blaga pisno ali ustno, minimalno dva dni pred pričetkom del.

Dobavni rok, določen s strani podjetja, začne teči po končnih meritvah in razjasnitvi vseh tehničnih vprašanj. V primeru, da se ob montaži ugotovi neskladnosti elementa, se rok dobave podaljša. V tem primeru prodajalec odpravi neskladnost v najkrajšem možnem roku, brez povračila morebitno nastale škode naročniku, ki je nastala zaradi zamude, v kolikor se Podjetje in naročnik ne dogovorita drugače. Za zamude pri dobavi Podjetje ne izplačuje zamudnih obresti.

Dobava blaga je v določenih primerih lahko tudi delna, vendar mora biti o tem naročnik obveščen vsaj en dan pred prvotno določenim terminom. Naročnik je dolžan ob prevzemu blago pregledati, ugotoviti pomanjkljivosti ali napake in jih takoj napisati na odpremni list. V kolikor naročnik ne ravno skladno s prejšnjo določbo, ter se elementi že vgradijo, se smatra, da so vsi elementi pravilni in prevzeti s strani naročnika.

Poškodba stekla (lom) se ob prevzemu, upošteva le takrat, ko naročnik nemudoma poda pisno izjavo. Kasnejši lomi stekla, ki niso posledica prevoza ali vgradnje iz strani Podjetja in ga povzroči tretja oseba ali je vzrok loma neznan, ne morajo biti predmet reklamacije.

Naročnik potrdi, da je blago dostavljeno v skladu s ponudbo in da je montaža kakovostno opravljena. To naredi s podpisom ob prevzemu in s podpisom na dobavnici. S podpisom naročnik/kupec potrjuje, da je Podjetje v celoti realiziralo ponudbo/pogodbo in s tem pridobilo vse pravice, ki izhajajo iz tega razmerja.

Odprema blaga in prenos tveganja

Izročitveni kraj za dobavo izdelkov, ko naročnik ne naroči montaže ali prevoza, je skladišče podjetja. V tem primeru se tveganje za izgubo ali poškodovanje izdelkov prenese na naročnika s predajo izdelkov prevozniku ali naročniku osebno.

Izdelke, pripravljene na prevzem mora naročnik prevzeti v 8 dneh po tem, ko je bil s strani Podjetja obveščen, da so izdelki pripravljeni v skladišču za prevzem. V kolikor naročnik naročenih izdelkov ne prevzame v navedenem roku osem (8) dni ali jih ne dovoli vgraditi je Podjetje je upravičeno do zaračunavanja stroškov skladiščenja, ki znašajo 0,1 % vrednosti naročenih izdelkov na dan.

Dvig blaga je možen v skladišču podjetja od ponedeljka – petka od 7:30 do 10.00 ure, po predhodni najavi.

Najava mora biti vsaj en delovni dan pred prevzemom.

Če naročnik pohištvo prevzame sam, mora pred odvozom blago pregledati in opozoriti na vse morebitne pomanjkljivosti, saj kasnejših reklamacij Podjetje ne bo upoštevalo. Naročnik za pohištvo, ki ga montira v lastni režiji, ne more uveljavljati napak na izdelku, ki so posledica nestrokovne montaže, poškodb pri montaži ali prevozu.

Garancija in jamstvo za odpravo napak

Vračilo izdelkov zaradi napak, za katere odgovarja naročnik ni možno. Če naročnik naroči napačen izdelek ali odstopa od drugih medsebojnih obveznosti je Podjetje upravičeno zahtevati povračilo vseh tudi dodatno nastalih stroškov. Vračilo napačnega izdelka (v kolikor je razlog na strani naročnika) ni možno.

Garancijski list prejme naročnik po dokončanju del skupaj z računom.

Po preteku garancije podjetje zagotavlja vzdrževanje in nadomestne dele v skladu z veljavno zakonodajo. Čiščenje in vzdrževanje pohištva je dovoljeno le s temu namenjeni sredstvi oziroma s čistili, ki jih odobri proizvajalec. Za morebitno škodo, ki nastane zaradi uporabe sredstev, ki niso potrjena za uporabo in vzdrževanje s strani proizvajalca, se morebitna reklamacija in garancija ne prizna. Navodila za uporabo, vzdrževanje in čiščenje dobi naročnik skupaj z računom in garancijskem listom.

Pogoj za uveljavljanje garancije s strani naročnika je, da naročnik izpolni svoje obveznosti do podjetja, da pregleda izdelke takoj po prevzemu, ter da pravočasno in na pravilen način vloži zahtevek za reklamacijo. V primeru napake na blagu, ki je v posledici in odgovornosti Podjetja, je le-to dolžno naročniku, po njegovem pozivu, okvaro ali pomanjkljivost odpraviti v najkrajšem možnem razumnem roku.

Reklamacija (uveljavljanje garancije)

Vse zahtevke, ki se nanašajo na pravice naročnika iz naslova garancije in vse reklamacijske zahtevke, mora naročnik uveljavljati pisno in sicer s priporočeno pošto na sedež podjetja ali na elektronski naslov info@tim-pohistvo.si.

Reklamacijskemu zahtevku je potrebno priložiti račun, garancijskemu zahtevku pa garancijski list in račun. Naročnik mora natančno opisati napako, poškodbo oziroma nepravilnost, ki jo uveljavlja in po potrebi priložiti njene fotografije. Hkrati mora naročnik podjetju omogočiti ogled zatrjevane napake, poškodbe oziroma nepravilnosti. O ogledu se napravi zapisnik, ki mora biti podpisan s strani naročnika.

Uveljavljanje reklamacijskega zahtevka oziroma garancijskega zahtevka ne zadrži obveznosti plačila celotne kupnine.

Naročnik mora v primeru zahteve Podjetja takoj vrniti reklamirane izdelke ali posamezne izdelke, zaradi ugotavljanje upravičenosti reklamacije. V nasprotnem primeru naročnik izgubi pravico do reklamacije.

Predmet reklamacije ne morajo biti manjše površinske nepravilnosti na izdelku, če ne vplivajo na funkcionalnosti izdelka in niso vidna s prostim očesom iz razdalje več kot 1 m.

Ko se Podjetje prepriča, da je reklamacija upravičena, poda naročniku predlog za rešitev reklamacije. Načini rešitve reklamacije so: odprava napake na izdelku, zamenjava izdelka ali znižanje cene in so odvisni od vrste in stopnje napake oziroma dogovora z naročnikom.

Podjetje ne bo upoštevalo nobenih reklamacij zaradi napak, ki so nastale zaradi neprimerne uporabe in vzdrževanja izdelkov ali zaradi nepooblaščene ali nestrokovne montaže s strani naročnika ali tretje osebe.

Montaža

Montaža ostalih proizvodov se izvaja po navodilih proizvajalca!

Zaščito objekta in zavarovanje objekta je dolžan zagotoviti naročnik, razen, če ni pisno dogovorjeno drugače.

Objekt je pripravljen za montažo, ko je možno brez dodatnih del zmontirati pohištvo.

Podjetje ni pooblaščeno in ne izvaja elektro priklopov in vodovodnih priklopov, to uredi naročnik sam. Naročnik pa mora zagotoviti dostop do električne energije, da je možno ob montaži elektro pogone testirati.

Dodatna dela, ki niso zajeta v ponudbi, a so nujna za dokončanje del (odbijanje zidu, zidarska dela, letvanje, silikoniziranje, oplesk, opaženje, odvoz, zaščita profilov, itd…), gredo v breme naročnika in se dodatno zaračunajo.

V primeru dodatnih del se rok dobave podaljša v skladu s pisnim sporazumom med naročnikom in Podjetjem. Za opravljena dodatna dela oziroma dodatne elemente izda Podjetje naročniku račun, ki ga je naročnik dolžan poravnati v osmih (8) dneh od dneva izdaje računa. Cena dodatnih del je razvidna iz ponudbe, ki jo Podjetje pripravi naročniku na njegovo pobudo. V primeru, da se naročnik ni predhodno seznanil s cenami dodatnih del ali dodatnih elementov, dodatna dela pa so bila opravljena oziroma dodatni elementi dobavljeni (in montirani), naročnik ni upravičen do ugovorov glede višine izdanega računa.

Naročnik oziroma njegov pooblaščenec mora biti prisoten na objektu ob začetku montaže in po končani montaži. Ob prevzemu blaga oziroma ob koncu montažnih del je naročnik dolžan, skupaj z vodjo montažne skupine, pregledati blago oziroma opravljeno delo, ugotoviti pomanjkljivosti ali napake ter le-te takoj uveljavljati tako, da jih zapiše na zapisnik, saj se sicer šteje, da je blago dobavljeno ter dela opravljena brez napak in Podjetje kasnejših pripomb ne bo upoštevalo. V primeru, da naročnika ali njegovega pooblaščenca ob zaključku montaže ni na objektu se šteje, da je blago prevzeto in delo opravljeno brez napak ter pripomb. V tem primeru Podjetje ne upošteva nikakršnih kasnejših reklamacij.

Demontaža zajema demontiranje obstoječega pohištva. Sanacija morebitnih poškodb, stene ali podov, ki lahko nastanejo pri demontaži zaradi dotrajanosti stene ali poda, ni predmet ponudbe, morebitna popravila pa naročnik opravi v lastni režiji.

Montaža zajema raznos in montažo pohištva v pripravljene prostore. V kolikor je montaža na višini se posebej zaračuna tudi raznos. Sama montaža ne zajema demontaže starega pohištva. Prav tako ne vključuje montaže zaključnih letvic, polic, itd…

Varovanje osebnih podatkov in uredba GDPR

Podjetje se zavezuje, da bo z vsemi podatki, ki jih bo pridobilo v procesu opravljanja storitev, ravnalo kot s poslovno skrivnostjo in jih na noben način ne bo posredovalo nepooblaščenim tretjim osebam. Podatki naročnikov so namenjeni zgolj za izvedbo naročila, obveščanju o stanju naročila, izdaji računa ter računovodstvu. Podjetje deluje po določilih in smernicah uredbe GDPR (General Data Protection Regulation) ter skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov. Vsem naročnikom Podjetje omogoča brezplačen vpogled v podatke, ki jih hrani o njih ter jih na naročnikovo željo tudi izbriše iz njihove baze (razen zakonsko določenih podatkov, ki so nujno potrebni za namene računovodstva in Finančne uprave RS).

Za uporabo podatkov v lastne namene Podjetje potrebuje naročnikovo izrecno privolitev, da se lahko naročnikove osebne podatke uporabi, hrani in obdeluje za potrebe izvedbe naročila.

Podatki, ki se preko spletne strani lahko zberejo:

  • Ime in priimek
  • Naslov in kraj bivanja
  • Kontaktna številka in elektronski naslov
  • Naziv podjetja ter davčna številka podjetja
  • IP naslov računalnika

Naročnikove pravice na podlagi GDPR

Naročnik lahko od upravljavca osebnih podatkov kadarkoli zahteva, da stalno ali začasno preneha z uporabo njegovih osebnih podatkov v prej navedene namene. Takšno zahtevo lahko kadarkoli naslovi na info@tim-pohistvo.si in podrobno navede, katere privolitve želi preklicati, prav tako pa lahko naročnik na navedeni e-poštni naslov posreduje zahtevo za Pravico do pozabe.

Pravica do vpogleda

Na podlagi vaše prošnje, vam bomo omogočili obrazložitev za kakšne namene vaše podatke potrebujemo.

Pravica do dostopa

Na podlagi vaše prošnje vam bomo omogočili vpogled v vaše osebne podatke, ki jih obdelujemo.

Pravica do popravka

Če menite, da vaši osebni podatki niso posodobljeni ali točni, jih lahko kadarkoli spremenite v svojem računu.

Pravica do pozabe

Zahtevate lahko izbris svojih osebnih podatkov iz naše baze. Kjer je to pravno in tehnično mogoče, bomo vaše podatke izbrisali iz svojih podatkovnih baz. Kjer izbris podatkov iz tehničnih ali zakonskih razlogov ni mogoč, bomo vaše podatke anonimizirali.

Pravica do omejitve obdelave

Pravico imate, da umaknete svoje predhodno dovoljenje za upravljanje z vašimi osebnimi podatki.

Pravica do prenosa podatkov

Na podlagi vaše zahteve bomo vse vaše osebne podatke izvozili v format in vam ga posredovali.

Pravica do ugovora

Pravico imate zahtevati, da zaradi kateregakoli razloga prenehamo z obdelavo vaših osebnih podatkov.

Pravice povezane z avtomatizirano obdelavo in oblikovanjem profilov

Iz vaših osebnih podatkov ne oblikujemo profilov, ki bi jih uporabili za marketinške ali katerekoli druge namene, ki niso vezani na izvedbo vašega naročila. Prav tako ne pošiljamo e-novic ali uporabljamo spletne analitike z namenom profiliranja naših strank.

Postopek uveljavljanja pravic

Naročnik/kupec lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovi v pisni obliki na upravljalca spletne strani oz. zahtevo pošlje na e-poštni naslov info@tim-pohistvo.si.

Protikorupcijska klavzula

Pogodbeni stranki se izrecno zavežeta, da se bosta pri izvrševanju poslov po tej pogodbi izrecno vzdržali vsakršnih ravnanj, ki bi imeli znake koruptivnega ravnanja. Pogodbeni stranki se zavežeta, da ne bosta dali, obljubili ali prejeli kakršnegakoli darila ali plačila v denarju ali kakem drugem dragocenem predmetu, posredno ali neposredno ena drugi, po kateremkoli uslužbencu ali drugemu zaposlenemu pri eni od pogodbenih strank ali drugemu podjetju (službi, oddelku, agenciji) oz. katerikoli osebi z namenom podkupovanja, da bi tako napeljali kakega uslužbenca ali drugega zaposlenega, ali stranko k zlorabi svojega položaja, tako da bi s tem pridobil, obdržal ali usmeril posle k naročniku ali kateremukoli.

Reševanje sporov

Glede morebitnih sporov se obe strani zavzemata za sporazumno reševanje sporov. V kolikor medsebojnega sporazuma ni moč doseči, je pristojno ustrezno sodišče po sedežu Podjetja. Poleg tega je Podjetje upravičeno uveljavljati svoje lastne zahtevke tudi v kraju naročnikove pristojnosti.

Veljavnost splošnih pogojev

Splošni pogoji poslovanja veljajo od 01.01.2018. Splošni pogoji se razlagajo v skladu z nacionalnim in EU pravom in zakonodajo.

Splošni pogoji poslovanja podjetja Tim pohištvo d.o.o., Nasipi 7 a, Trbovlje, so javno dostopni na spletni strani www.tim-pohistvo.si. Splošni pogoji poslovanja Podjetja so bili ažurirani dne 01.07.2018.

Pridržujemo si pravico do spremembe pogojev poslovanja brez predhodnega obvestila.

Naročnik/kupec s podpisom potrjuje, da je prebral, razumel in v celoti sprejel predložene pogoje.

Naročnik ima pravico, da na podlagi določb GDPR izjavi, da se ne strinja z določenimi postavkami GDPR, vendar mora naročnik to svoje nestrinjanje izraziti konkretno (jasna navedba s katerimi določbami GDPR se ne strinja) v pisni obliki.